Chaidh Latha Gidhlig a chumail Disathairne 15mh an t-Samhainn 2003 anns an Taigh-sta an Eilean Mhuilich ann an Craiganiubhair

Fhrithealaich mu dheich oileanaich air fhichead, agus sann iomadh ite a thinig iad. A bharrachd air an fheadhainn a bha Mhuile fhin, thinig oileanaich eile bho Ghlaschu, bhon ban, agus bho Eilean Seil, Lios Mr agus Luing.

Bha an latha air a chur air digh le Cl, buidheann a tha a' riochdachadh luchd-labhairt r na Gidhlig. Bha latha eile air a chumail ann an Lios Mr o chionn d bhliadhna air ais.

Mran taing dhan t-eagraidh, do na tidsearan agus na h-oileanaich. Chrd an latha ris a h-uile duine.

Margaret MacDonald was one of the teachers.

A Gaelic Conversation Day was held on Saturday 15th November 2003 at the Isle of Mull Hotel, Craignure. About 30 people attended from Glasgow, Oban, Seil, Lismore, Luing and other places as well as from Mull. It was organised by Cl, the association representing new Gaelic speakers and Lismore hosted a similar day two years ago.

Thanks to the enthusiasm of the organiser, teachers and students it was a great success.

Comments

Valid XHTML 1.0 Transitional